MOJA STREFA WPŁYWU Kraków - formularz Kandydata

 

kark-głów

 

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Barbara  Kubica

b.kubica@senseconsulting.pl

+48 695 647 500

Moja Strefa Wpływu

MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy,.

POWR.01.02.02-12-0196/15

Priorytet: osoby młode na rynku pracy

ręka-skos

Działanie:

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

ręka-a

UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy”. Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób czytelny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze.Należy podać wiek w chwili przystąpienia do projektu
Miejsce zamieszkania/Dane kontaktowe
należy podać adres zamieszkania, który umożliwi również dotarcie do Uczestnika projektu w przypadku kiedy zostanie on wylosowany do udziału w badaniu ewaluacyjnym

Adres zamieszkania

jeśli jest tak sam jak adres zameldowania,
prosimy wypełnić tylko poniższe pola

Adres zameldowania

jeśli jest tak sam jak adres zamieszkania,
prosimy pozostawić poniższe pola puste
* Osoba długotrwale bezrobotna to osoba nieprzerwalnie bezrobotna przez odpowiedni okres czasu wynikający z wieku Uczestnika, tj.
Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).
Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
** Osoba bierna zawodowo – oznacza osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
* Osoba zależna - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Zapewnienie w projekcie opieki nad dziećmi dotyczy dzieci do lat 7.
1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy” zawartymi w Regulaminie uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. regulaminie.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2.Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wznosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatora – SENSE consulting SP. Z O.O., UL. WIELKA 11/9, 61-774 POZNAŃ. ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań
5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu.
6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.
7. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego, a także nie prowadzę działalności gospodarczej ani rolniczej.
8. Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej).
9. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia).
10. Zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie:
1. w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu – SENSE consulting Sp. z o.o., informacji i danych (w postaci wypełnionej ankiety) dotyczących mojej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj.
a) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),
b) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu,
c) udziału w kształceniu/szkoleniu lub uzyskującego kwalifikacje (wymagane: zaświadczenie od jednostki organizującej kształcenie)
d) podjęcia kształcenia lub szkolenia,
e) uzyskania kwalifikacji,
f) podjęcia zatrudnienia (wymagana kopia umowy, zaświadczenie od pracodawcy, udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej),
2. w terminie 3 m-cy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu – SENSE consulting Sp. z o.o. danych oraz dokumentów dotyczących mojej sytuacji na rynku pracy, tj. ,(jeśli dotyczy):
a) umowy o pracę na minimum 3 m-ce i minimum 1/2 wymiaru czasu pracy lub zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie na minimum 3 m-ce i minimum 1/2 wymiaru czasu pracy
b) umowy cywilnoprawnej na minimum 3 m-ce (o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenie) lub zaświadczenia od strony umowy na minimum 3 m-ce (o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenie)
c) wypisu z CEiDG o podjęciu działalności gospodarczej oraz dowodu opłacenia ZUS przez minimum 3 m-ce.
11. Należę do kategorii osób NEET, tj. a) pozostaję bez zatrudnienia (tj. jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
b) nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
c) nie szkolę się (tj. nie uczestniczyłem/łam w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tyg.).
12. Nie należę do kategorii osób NEET z następujących grup docelowych, tj.:
młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
matki przebywające w domach samotnej matki, osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
13.Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z własnej winy z uczestnictwa w projekcie „MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy” zobowiązuję się do zwrotu kosztów mojego udziału w w/w projekcie. Koszty wygenerowane moim udziałem, wyliczone proporcjonalnie do ilości otrzymanego wsparcia przez SENSE consulting Sp. z o.o.. zobowiązuję się zwrócić w terminie 14 dni od dnia rezygnacji na wskazane przez Realizatora projektu konto bankowe.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

 


 

ZOBACZ POZOSTAŁE PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

spakdszwakademiawog

fesinnoekorunlogodrk


logo-UE1

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


NEWSLETTER


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!